Skip to Main Content

Fong, Yik Kiu

CUNY Office Assistant 1
Social Work
Yik Kiu Fong CUNY Office Assistant 1 - Social Work - 718-262-2607

Phone: 718-262-2607
Office Location: AC-3A11
yfong@york.cuny.edu